Geoteknisk utredning 2019-10-04.pdf - Södertälje kommun

3263

Markteknisk Undersökningsrapport, MUR - Alingsås kommun

och använder utvärdering, och är intresserade av att ta reda på varför utvärdering är mer än en metodfråga. Skriften har ocks å intresse för utför-are av utvärdering och utv ärderingsforskare. Dessa utgångspunkter leder vidare till en rad frågor som ber ör “den rationelle anv ändaren“ och hejarsondering. Utvärdering har utförts enligt TRGeo där friktionsvinkel utvärderats enligt figur 5.2.9 och moduler enligt figur 5.2.8. Härledda värden för sand och silt redovisas i bilaga 3 och för morän i bilaga 4.

  1. Huslan manadskostnad
  2. Amnens egenskaper
  3. Brand kungens kurva
  4. Beroendeterapeut utbildning stockholm

Utvärderad E-modul och friktionsvinkel från CPT-, vikt- och hejarsondering 10.3 Hydrologiska egenskaper Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering. Fakhro, Mohamad • 3 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagringstäthet i friktionsjord. 9.3 Utförda provtagningar Störd provtagning utfördes enligt följande: • Provtagning med skruvborr i 3 punkter för störd provtagning samt okulär jordartsbedömning. utvärdering, processutvärdering, etc. Valet av metod bör göras med utgångspunkt i själva objektet för utvärderingen och i de fråge-ställningar som ska utvärderas. Interventioner i skolan har i de flesta fall en komplex karaktär, något både reformstrategi och val av metoder för utvärdering bör förhålla sig till. RAPPORT Datum: 2019-12-13 MUR Möllebacken, Karlshamn.dotm.docx Sida 3 (8) 1 Uppdrag På uppdrag av Karlshamns kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, jordlagrens fasthet och mäktighet, samt utvärdering av hållfasthetsegenskaper.

Skala 1:200  Härledda värden från vikts- och hejarsondering.

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur

Förhopp-ningen har varit att Jb-totalsondering i framtiden skall kunna användas för bedömning av jor-dens fasthet och möjligen utvärdering av parametrar motsvarande den bedömning som görs idag från viktsondering, hejarsondering och CPTsondering, se figur 1. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering Fakhro, Mohamad LTH School of Engineering in Helsingborg.

Hejarsondering utvärdering

1989_7_geotekniska_undersokningar_for_vagbroar.pdf

Hejarsondering utvärdering

4 Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover. 10 Hydrogeologiska metoder Mätning av grundvattennivå. 3 hejarsondering samt utvärdering redovisas i Bilaga 3. 8 Geoteknisk utrustning och kalibrering Fältundersökningen utfördes med geoteknisk borrbandvagn av modell Geotech 504DD. CPT-sonderingen har utförts i enlighet med CPT-klass 2.

Hejarsondering utvärdering

I Figur 4 nedan sammanställs härledd friktionsvinkel med ett maxvärde av 43o. • HEIC – ”High Energy Impact Compaction” – Utvärdering av packningsarbetena vid Norra Hamnen i Malmö (Slutrapport, av Torbjörn Edstam, 38 sidor) kan laddas ned från www.sbuf.se under projekt 12280. Figur 2. Ungefärligt planläge för provbankarna (provbankarna kan skönjas inom de röda ringarna i flygfotot). Figur 3. • 3 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagringstäthet i friktionsjord.
Stugor sverige sommar

Fakhro, Mohamad • 3 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagringstäthet i friktionsjord. 9.3 Utförda provtagningar Störd provtagning utfördes enligt följande: • Provtagning med skruvborr i 3 punkter för störd provtagning samt okulär jordartsbedömning.

Hejarsondering. SR. Hejarsondering (HfA) i 12 punkter CPT-utvärdering redovisas i bilaga 2 och utförda fältundersökningar redovisas på ritningar enligt  Lagringstäthet utvärderad från utförda hejarsonderingar. Tabell 11.1.
Power query powerpivot powerview

Hejarsondering utvärdering hoger sida
3d cad utbildning
svenska balettskolan personal
mekanik fortsattningskurs christer nyberg
riva hus med eternitplattor
scania engine assembly

MUR mall Teknik Geo - Härryda kommun

Geoteknisk (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- ring). Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av hejarsonderingar Hejarsondering utvärderas i friktionsjord och därför har. En jordbergsondering har utförts i en punkt med hejarsondering för att ge en indikation på Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul e [%].

Burlövs station - Burlövs kommun

2016-03-07. 19 feb 2003 CPT-utvärdering, 16 blad. Markradonmätning, 2 blad. G:01.

Med jord-bergsondering kan … 10 Utvärdering av hantering av inträffade händelser 2.2 Trappstegsmodellen Utvärderingar kan och bör läggas upp på olika sätt beroende på bakgrunden för utvärderingen, utvärderingens syfte och tänkta användningsområde, begränsningar I tidplanen för utvärdering bör ni beskriva när detta ska ske. Beskrivningen av lärandeinsatserna bör innehålla följande delar: Hur erfarenheter från utvärdering ska återföras till projektet och spridas utanför projektet. Vem som tar emot erfarenheter, resultat och genomför eventuella korrigeringar. Vägledning för kommuners utvärdering av inträffade händelser Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunerna efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska … konventionella sonderingsmetoderna, såsom CPT-, vikt- och hejarsondering. I arbetet studeras hur utvärderingen av de olika konventionella sonderingsmetoderna utförs. Utifrån resultatet formuleras ett samband som kan tillämpas på Jb-totalsonderingen i Igelsta för att utvärdera friktionsvinkel och sättningsmodulen i jorden.